DISCLAIMER

Algemeen
Ditmeijers’ besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze internetsite. Door het verkrijgen van toegang tot deze internetsite, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de internetsite alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de internetsite geen rechten ontlenen. Deze internetsite dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze internetsite, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Ditmeijers’, www.ditmeijers.nl, of hun licentiegevers. De informatie op deze internetsite mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op internetsites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Ditmeijers’ wordt onderzocht of geanalyseerd. Ditmeijers’ draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetsites die gelinkt zijn aan deze internetsite. Een link naar een andere internetsite is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze internetsite gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Ditmeijers’ aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ditmeijers’ behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging iedere link of informatie op deze internersite op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Ditmeijers’ spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze internetsite op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ditmeijers’ kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze internetsite permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Nadrukkelijk wijst Ditmeijers’ de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ditmeijers’ wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze internetsite, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Informatie
www.ditmeijers.nl en www.ditmeijer.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en beheerd. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel is. Voor uw feedback hierover, of over deze internetsite in het algemeen, danken wij u bij voorbaat. Raadpleeg ook het copyright statement van deze internetsite.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ditmeijers’ via info[@]ditmeijer.nl
September 2012 – Ditmeijers’